Zasady postępowania z odpadami poprodukcyjnymi

Pozostałości po procesie wytwórczym to te elementy, dla których w cyklu produkcyjnym nie ma ponownego zastosowania. Podmiot gospodarczy zajmujący się ich wytwarzaniem zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów, co obejmuje nie tylko wywóz, ale także ich ograniczenie do niezbędnego minimum, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Jak powinno to wyglądać w praktyce?

Jak należy postępować z odpadami poprodukcyjnymi?

Zanim odpady trafią w ręce firmy zajmującej się przetwórstwem, trzeba nimi właściwie zarządzać i gospodarować. Działania te obejmują:

  • prawidłowe składowanie i magazynowanie zgodnie z rodzajem odpadu (odpowiednie, szczelne pojemniki ulokowane w oznakowanych miejscach, w których substancje nie będą zagrażać środowisku naturalnemu),
  • segregowanie, w tym niemieszanie pozostałości różnego rodzaju,
  • oznakowanie kodami zgodnie z listą odpadów,
  • przewożenie wedle przepisów, które obowiązują przy transportowaniu odpadów poprodukcyjnych.

Jeśli firma nie prowadzi gospodarki pozostałościami poprodukcyjnymi w zakresie wymaganym przez przepisy, grozi jej kara grzywny.

Ewidencjonowanie odpadów poprodukcyjnych

Ewidencja pozostałości poprodukcyjnych obejmuje prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. przekazania odpadów. Obowiązek ten wynika z ustawy o odpadach i podlegają mu m.in. przedsiębiorstwa budowlane, produkcyjne i sprzątające. Gospodarować takimi odpadami może jedynie ta firma, która posiada zezwolenia na odbieranie, transportowanie i utylizowanie odpadów. W przypadku polimerów (tworzywa sztuczne), można przekazać je do podmiotów takich jak nasz, specjalizujemy się bowiem w przetwarzaniu czystych odpadów po działalności produkcyjnej, wraz z ich skupem i sprzedażą. Są to tworzywa na szeroką skalę wykorzystywane m.in. w branży opakowaniowej, kosmetycznej oraz spożywczej.

Zasady postępowania z odpadami poprodukcyjnymi mają na celu upewnienie się, że podczas działań wytwórczych i po ich zakończeniu, do środowiska nie przedostaną się niebezpieczne dla ludzi i zwierząt substancje. Jak mówią przepisy, każda firma produkcyjna wytwarzająca więcej niż 5000 Mg odpadów o charakterze innym aniżeli niebezpieczny, zmuszona jest do wdrożenia polityki ich przerobu.

 

Zasady postępowania z odpadami poprodukcyjnymi